BT 14  

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO992 – 24v dc – [B02-016]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO992 – 24v dc – 7 pin plug – [B02-069]

 

BT 40  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-028]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-104]
pdf-logo-transparent-150x150-11   2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-027]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-051]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – ORB/3 – 3 x volt free contacts – [B02-221]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – [B02-166]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – Continuous fan – [B02-226]

 

BT 55

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-028]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-104]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-027]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-051]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – ORB/3 – 3 x volt free contacts – [B02-221]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – [B02-166]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – Continuous fan – [B02-226]

 

BT 75  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-028]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-027]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-051]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – ORB/3 – 3 x volt free contacts – [B02-221]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – [B02-166]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – Continuous fan – [B02-226]

 

BT 100  

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-028]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-027]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Continuous fan – [B02-051]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – ORB/3 – 3 x volt free contacts – [B02-221]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – [B02-166]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – Continuous fan – [B02-226]

 

BT 120  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LOA44 – [B02-101]
pdf-logo-transparent-150x150-11

BT40 – 120,MOD,3ph RWF PT100 4-20mA – [B02-166]
pdf-logo-transparent-150x150-11

Modulating – 3 phase – LAL1.25 – RWF40 – 4-20mA – Continuous fan – [B02-226]

 

BTL 3

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]

 

BTL 4  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]

 

BTL 6  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]

 

BTL 10  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]

 

BTL 14  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]lt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]

 

BTL 20  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-120]

 

BTL 26  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Post purge timer – [B02-071]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-120]

 

BTS 18  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – TF830 – IRD detector – [B02-072]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-063]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-068]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-111]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – Twin nozzle – 24v dc – Road dryer – [B02-053]
pdf-logo-transparent-150x150-11   2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-219]

 

BTS 26  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 24 volt dc – DKO992 – 7 pin plug – [B02-151]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – TF830 – IRD detector – [B02-072]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-262]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-063]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-068]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-111]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-219]

 

BTS 35  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-142]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-147]
pdf-logo-transparent-150x150-11

B02-262 – BTL-BTS, 1st, 1ph,Blinding relay.pdf
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – Continuous fan – Photocell relay – [B02-105]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – OR3 – Coninuous fan – Photocell relay – [B02-245]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – LMO – LOA – [B02-073]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – [B02-068]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – LMO – LOA – 3 x volt free contacts – [B02-111]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – Brahma OR3/B – [B02-148]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – [B02-219]

 

Sterling  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – LMO – LOA – 7 pin plug – [B02-070]

 

TBL 45

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – GR2 – [B02-249]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – 3 x volt free contacts – [B02-218]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage P – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-240]

 

TBL 60  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 1 phase – GR2 – [B02-249]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – 3 x volt free contacts – [B02-218]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage P – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-240]

 

TBL 85  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – Continuous fan – [B02-263]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-213]

 

TBL 105

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – Continuous fan – [B02-263]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-213]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage P – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-237]

 

TBL 130  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – Continuous fan – [B02-263]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-213]

 

TBL 160

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – Continuous fan – [B02-263]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-213]

 

 

TBL 210

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – [B02-270]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – LMO – LOA – Photocell relay – Continuous fan – [B02-263]
pdf-logo-transparent-150x150-11

2 stage – 3 phase – GR2 – Continuous fan – [B02-213]

 

 

X Series  

 

pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO992 – 12v dc – [E03-005]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO992 – 24v dc – [E01-194]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO992 – 24 volt dc – 5 minute timer – 7 pin plug – [E01-204]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – DKO972 – 110v ac – 7 pin plug – [E03-006]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – TF830 – [E90-803-002-001-01]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – TF830 – 7 pin plug – [E90-803-002-001-00]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage – 1 phase – TF832 – Continuous fan – 7 pin plug – [E03-0008]
pdf-logo-transparent-150x150-11

1 stage LFS – 1 phase – TF832 – Continuous fan – 7 pin plug – [E03-0004]

Top